Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi.jpg

Yürürlükteki 10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usu ve Esaslar Hakkında Yönerge” nin ; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5'inci maddenin 1'inci ve 2'nci fıkrası gereğince Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunluluğu yasal bir mecburiyettir.

 

 

  • Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden (sınıf 1,6 ve 7 bu miktar kısıtının dışındadır.) bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

 

 

  • Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

 


 

Bu çerçevede kurumunuzun yasal bir zorunluluk olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasında, yenilemesinde, Tehlikeli Madde Faaliyet değişikliğinde ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti Hizmetinde size yön gösteriyor, bilgilendiriyor, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.